Adviezen
Ondernemingsraad VU Amsterdam

Adviezen 2017

Klik hier voor overzicht van OR adviezen 2017

Klik hier voor overzicht van GV adviezen 2017

Adviezen in december 2016

De GV heeft de volgende instemmingen verleend:

Instemming met de Model OER 17-18

Instemming en advies Begroting 2017

Adviezen in oktober en november 2016

De volgende adviezen zijn gegeven en instemmingen zijn - al dan niet onder restricties - verleend:

Initiatiefvoorstel met betrekking tot mantelzorg

Instemming met de gewijzigde klokkenluidersregeling

Voorwaardelijke instemming met de regeling opleidingsfacilteiten (dossier is nog niet afgerond)

Advies OR over de aanschaf van een nieuw Leermanagementsysteem

Voorwaardelijke instemming met de Model OER 17-18 (dossier is nog niet afgerond)

Adviezen in juni en juli 2016

De OR heeft, al dan niet in GV-verband, de volgende adviezen uitgebracht

OR-advies over de overgang van de Slootweggroep naar de UvA

OR-notitie over leefstijdsdiscriminatie

GV-advies over de VU-principes

Reactie GV op de Kadernota 2017

Adviezen in mei 2016

De Ondernemingsraad is in GV-verband advies gevraagd over de nieuwe formulering van de grondslag van de VU. En ook in mei: de stukken van de VU. Ook daar is een uitgebreid advies over gegeven.

Advies identiteit VU

Advies Jaarstukken VU

Adviezen april 2016

De OR heeft in april een viertal adviezen aan het college verstuurd. Je vindt ze hieronder.

Tenure Trackbeleid

Kritische evaluatie reorganisaties bedrijfsvoering

Zorg om werkbelevingsonderzoek

Zorg om biologische veiligheid op de campus

Voor meer informatie mail naar or@vu.nl

Adviezen maart 2016

De OR heeft advies uitgebracht op (opnieuw) een reorganisatie van de Arbodienst. Collegelid heeft toegezegd vinger aan de pols te houden. Bovendien volgt binnenkort een inhoudelijk gesprek over de inrichting van een arbodienst op de VU.

Klik hier voor het advies.