Ondernemingsraad
Vrije Universiteit Amsterdam

Ondernemingsraad VU

Medezeggenschap aan de VU

Sinds 1993 heeft de Vrije Universiteit een ondernemingsraad (OR), bestaande uit werknemers van de universiteit en een studentenraad, bestaande uit studenten. De OR komt tot stand na verkiezingen, waarbij de werknemers hun stem kunnen uitbrengen op kandidaten van de diverse vakbondslijsten. Tijdens de zittingsperiode 2011-2014 bestaat de OR uit 21 leden, verdeeld over fracties van ABVAKABO, CNV Publieke Zaak en ProVU. De OR haalt zijn bevoegdheden uit de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Zoals de WOR voorschrijft is het doel van de OR 'het uitoefenen van medezeggenschap in het belang van het goed functioneren van de universiteit in al haar doelstellingen.' 

Om dit te doen heeft de OR verschillende rechten die in de WOR staan omschreven. Zo is er het informatierecht, het adviesrecht en het instemmingsrecht (zie ook taken en bevoegdheden OR). Het werk van de OR wordt voor een belangrijk deel voorbereid door commissies. Daarnaast is er binnen de Vrije Universiteit de gezamenlijke vergadering (GV), samengesteld uit de leden van de OR en de leden van de Studentenraad. De bevoegdheden van de GV zijn terug te vinden in de Wet op het Hoger en Wetenschappelijk onderwijs (WHW) en hebben betrekking op onder meer de vaststelling van de jaarlijkse universitaire begroting, het jaarverslag (met inbegrip van de jaarrekening) en het instellingsplan (meerjarig beleidsplan).

Bij elke faculteit en de meeste diensten is er een onderdeelcommissie (ODC). De ODC's fungeren als een lokale OR voor zaken in het belang van de faculteit of dienst niet overschrijden. De OR is er niet voor de belangenbehartiging van de individuele werknemer, dit wordt wel gedaan door bijvoorbeeld de vakbonden