Vergaderingen
Ondernemingsraad VU Amsterdam

OR Overlegvergadering

Op 25 april beleggen de Ondernemingsraad (OR) en het College van Bestuur (CvB) een overlegvergadering. Er liggen instemmingsverzoeken voor wijzigingen aan:

 • Regeling ombudsman
 • Gedragscode ICT-voorzieningen

Klik hier voor de Agenda

Overlegvergadering tussen de GV en het CvB

Op 25 april voert de gezamenlijke vergadering (GV) overleg met het College van Bestuur (CvB). Hoofdonderwpen zullen zijn:

 • Instemming op de aanpassingen aan de regeling medezeggenschap
 • Verrekijker
 • Jaarplan & Begroting VU 2019
 • Jaarverslag 2017

Klik hier voor de Agenda

OR vergadering

Op 11 april werd door de Ondernemingsraad (OR) een vergadering gehouden. Er werd onder andere gesproken over instemmingsverzoeken omtrent:

 • Aanpassing regeling ombudsman personeel
 • Aanpassingen gedragscode ICT-voorzieningen
 • Cameratoezicht
 • Reglement verwerking persoonsgegevens
  • Medewerkers
  • Arbo

en juridisch advies mbt het medezeggenschapstraject omtrent:

 • Vierpartijenovereenkomst
 • Samenwerkingsovereenkomst Sarphati

Klik hier voor de Agenda

De volgende OR vergadering is 09 mei.

GV vergadering

Op 11 april werd door de Ondernemingsraad (OR) en de Universitaire Studentraad (USR) een gezamenlijke vergadering (GV) gehouden. Er was overleg over een aantal punten waarvoor instemming verplicht is:

 • Speerpunten en taktiek VU begroting en jaarplan 2019
 • Voorgestelde aanpassing regeling medezeggenschap
 • Voorstel veranderingen aan bestuursreglement ivm aanpassing VU-governance door alliantie VUmc–AMC

Klik hier voor de Agenda

De volgende GV vergadering is op 09 mei.

Vergaderschema

Klik hier voor het vergaderschema 2018 van de OR en de GV, inclusief de overlegvergaderingen met het CvB.

 De schema's kunnen incidenteel wijzigen. Neem zekerheidshalve contact op met de secretaris via or@vu.nl of 020 598 5312